Algemene voorwaarden


Artikel 1: Definities

1.1.

De volgende begrippen (zowel in enkelvoud, als in meervoud) worden in deze algemene voorwaarden gebruikt:

·       'Algemene Voorwaarden', deze algemene voorwaarden van UIT-JE AUTO;

·       'Klant', de partij welke met Montefeltro een overeenkomst aangaat;

·       ‘Event’, de publieke of besloten gebeurtenis waarbij – bij wijze van voorbeeld, maar niet uitsluitend – een voorstelling voor artistieke en/of sportieve aard wordt opgevoerd, waaronder – doch niet beperkt tot – een musical-, theater-, toneel- of muziekvoorstelling, een concert, show of een sportevenement;

·       ‘Feitelijk vervoerder c.q. bestuurder’, de partij die door Montefeltro wordt ingeschakeld om het vervoer uit te voeren;

·       ‘Vervoer’, het vervoer zoals dat door Montefeltro middels de website www.uitjeauto.nl  wordt aangeboden,

·       'Overeenkomst', de overeenkomst tussen Montefeltro en de klant;

·       'Parkeerperiode', de door de klant vooraf in zijn boeking aangegeven periode waarin het voertuig door de klant wordt geparkeerd, zijnde de periode gelegen tussen de ingangsdatum (deze datum meegerekend) en de einddatum (deze datum meegerekend) van het parkeren;

·       UIT-JE AUTO, een gedeponeerde handelsnaam van Montefeltro waarmee Montefeltro wordt aangeduid;

·        ‘Montefeltro’, de partij met welke de klant de overeenkomst aangaat;

·       'Ticket', het bewijs voor gebruik van een vervoersoplossing en/of een parkeeraccommodatie die is gekozen door de klant;

·       ‘Website van UIT-JE AUTO’, www.uitjeauto.nl;

·        ‘Parkeeraccommodatie’, de parkeeraccommodatie c.q. het parkeerterrein met bijbehorende terreinen en ruimte. 

 

1.2.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle aanbiedingen van Montefeltro, alle aanvaardingen door Montefeltro en alle overeenkomsten – zoals van koop en verkoop, het verrichten van werkzaamheden en/of het verlenen van diensten – met Montefeltro.

 

1.3.

Afwijkende voorwaarden of bedingen gelden slechts indien de klant en Montefeltro die schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor die overeenkomst waarbij ze gemaakt zijn; voor het overige blijven de onderhavige voorwaarden van kracht. 

 

1.4.

Montefeltro wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de klant van de hand.

 

Artikel 2: Informatie en kosten

2.1.

Alle informatie over een event, een parkeeraccommodatie, her aansluitende vervoer, de beschikbaarheid van tickets daarvoor en/of overige informatie welke door Montefeltro aan de klant wordt verstrekt, wordt te allen tijde vrijblijvend en onder voorbehoud verstrekt.

 

2.2.

Alle offertes, prijzen en aanbiedingen van Montefeltro zijn vrijblijvend tenzij hier schriftelijk uitdrukkelijk ander is aangegeven.

 

2.3.

Bij het maken van een reservering brengt Montefeltro aan de klant servicekosten (waaronder administratiekosten) in rekening voor de verleende diensten.

 

2.4.

Montefeltro heeft het recht om een reservering c.q. een boeking af te wijzen indien door deze boeking c.q. reservering het aantal tickets dat Montefeltro beschikbaar heeft, wordt overschreden.

 

Artikel 3: Toegang parkeeraccommodatie

3.1.

Het in- en uitrijden van voertuigen in/uit de parkeeraccommodatie kan uitsluitend geschieden tijdens de bij de parkeeraccommodatie aangegeven openingstijden of op nader overeengekomen tijden. De eigenaar c.q. beheerder van de parkeeraccommodatie stelt de openingstijden vast.

 

3.2.

In de parkeeraccommodatie mogen uitsluitend personenauto’s en bedrijfsauto’s met een maximale lengte van 4,80 m worden geparkeerd. De hoogte van de voertuigen mag niet meer bedragen dan 1,90 m of de hoogte aangeven bij de desbetreffende parkeergelegenheid. Het is niet toegestaan met aanhangwagens van welke aard dan ook, hieronder mede begrepen caravans, de parkeeraccommodatie binnen of op te rijden.

 

3.3.

De eigenaar c.q. beheer van de parkeeraccommodatie is gerechtigd aan enig voertuig de toegang tot de parkeeraccommodatie te weigeren indien de eigenaar c.q. beheerder van de parkeeraccommodatie dit met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid wenselijk acht. Dit geval zal zich met name voordoen indien de eigenaar c.q. beheerder van de parkeeraccommodatie weet of vermoedt dat een voertuig ontplofbare of andere gevaarlijke stoffen vervoert daaronder niet begrepen motorbrandstoffen in het daarvoor bestemde reservoir van het voertuig alsmede in het geval de eigenaar van oordeel is dat het voertuig gelet op de omvang en/of zwaarte, dan wel door de zaken die daarmee worden vervoerd, aan de omgeving schade kan toebrengen in de meest ruime zin. Indien de parkeeraccommodatie niet beschikt over een LPG-installatie, is de eigenaar c.q. beheerder van de parkeeraccommodatie ook gerechtigd voertuigen die (mede) LPG als brandstof gebruiken de toegang tot de parkeeraccommodatie te weigeren.

 

3.4.

De in of op de parkeeraccommodatie geparkeerde voertuigen dienen aan dezelfde voorwaarden te voldoen als de op de openbare weg geparkeerde voertuigen (deel III/WA-verzekering, etc.). In of op de parkeeraccommodatie is ook de Wegenverkeerswet en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens van toepassing.

 

Artikel 4: Gebruik van parkeeraccommodatie

4.1. Regels

Gedurende de aanwezigheid op het terrein van de parkeeraccommodatie dient de parkeerder zich conform de bepalingen van de Wegenverkeerswet, de nadere regels krachtens deze wet gesteld, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens en de daarbij behorende bijlagen, als ook de nadere regels krachtens bedoeld reglement gesteld, te gedragen. Bij niet-nakoming daarvan is de parkeerder aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.

 

4.2.

De parkeerder is voorts verplicht aanwijzingen van het personeel van de eigenaar c.q. beheerder van de parkeeraccommodatie op te volgen, het voertuig te plaatsen op de aangegeven c.q. de aan te geven plaats en zich zodanig te gedragen dat het verkeer in en/of bij de parkeeraccommodatie niet wordt gehinderd en de veiligheid niet in gevaar wordt gebracht.

 

4.3.

Het personeel van de eigenaar c.q. beheerder van de parkeeraccommodatie is gerechtigd, indien dit naar het oordeel van dit personeel noodzakelijk is, voertuigen en of personen binnen de parkeeraccommodatie te verplaatsen en/of enig voertuig uit de parkeeraccommodatie te (doen) verwijderen, de staat waarin een voertuig verkeert kan voor het personeel van de eigenaar c.q. beheerder van de parkeeraccommodatie eveneens een reden zijn om dit voertuig uit de parkeeraccommodatie te (laten) verwijderen, zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid voor de eigenaar c.q. beheerder van de parkeeraccommodatie of het personeel kan leiden. Het personeel dient bij het beoordelen van de noodzaak tot verplaatsen en/of verwijderen de redelijkheid en zorgvuldigheid in acht te nemen.

 

4.4.

De voertuigen dienen tijdens het parkeren deugdelijk te zijn afgesloten en de lichten dienen te zijn gedoofd. Het is de inzittenden van de voertuigen die in de parkeeraccommodatie worden geparkeerd niet toegestaan langer in het voertuig te verblijven dan gedurende de tijd die nodig is om het betreffende voertuig te parkeren. Nadat het voertuig is geparkeerd dienen de inzittenden het voertuig en de parkeeraccommodatie te verlaten.

 

4.5. Hinder/beperkingen gebruik

Het is verboden in of op de parkeeraccommodatie goederen te verkopen, te koop aan te bieden, te verhuren of ter verhuur aan te bieden.

 

4.6.

Het is verboden ontplofbare, ontbrandbare of anderszins gevaarlijke en/of schadelijke stoffen in de parkeeraccommodatie te brengen dan wel te hebben, motorbrandstoffen in het daarvoor bestemde normale brandstofreservoir van het voertuig uitgezonderd.

 

4.7.

Het is verboden in of op de parkeeraccommodatie reparaties aan het voertuig of andere werkzaamheden uit te voeren of te doen uitvoeren tenzij daartoe uitdrukkelijk toestemming door of namens de eigenaar is verleend.

 

4.8.

Het geparkeerde voertuig kan alleen tijdens de openingstijden afgehaald worden, behoudens in die gevallen waarin de eigenaar c.q. beheerder van de parkeeraccommodatie de parkeerder de mogelijkheid heeft verschaft zich middels het toegangssysteem nadien toegang tot de parkeeraccommodatie te verschaffen.

 

4.9.

De klant zal zich dienen te houden aan door de Montefeltro en bij de parkeeraccommodatie geldende gedragsregels met betrekking tot het vervoer en gebruik van de parkeeraccommodatie waarvoor Montefeltro de Tickets levert.

 

Artikel 5: Verplichtingen klant tijdens vervoer

5.1.

De klant is gehouden zich tijdens het vervoer respectievelijk de reis te gedragen overeenkomstig de redelijke aanwijzingen zijdens Montefeltro en/of de feitelijke vervoerder c.q. bestuurder. De klant dient in het bezit te zijn van een identiteitsbewijs en dit op verzoek van Montefeltro en/of de feitelijke vervoerder c.q. bestuurder te tonen. De klant is verplicht voor de aanvang van het vervoer respectievelijk de reis zijn bagage deugdelijk te verpakken (onder meer ter voorkoming van schade aan andere bagage of de bus) en duidelijk te voorzien van een aanduiding van zijn naam, adres en bestemming. Montefeltro en/of de feitelijke vervoerder c.q. bestuurder is bevoegd het vervoer van bagage te weigeren indien het aantal of omvang van de door de klant aangeboden colli niet redelijk is en of het gewicht hoger is dan 20 kg per persoon.

 

Het is de klant verboden:

a. drugs, explosieven, wapens, zuurstofflessen of gevaarlijke stoffen in zijn bagage of anderszins met zich te dragen;

b. tijdens het rijden te staan of te lopen in de bus en/of (hete) drank te gebruiken, tenzij voor eigen risico van de klant;

c. elektronica zoals mobiele telefoons te gebruiken, behoudens voor zover dit door de bestuurder wordt toegestaan.

De klant is verplicht zich in het vervoersmiddel te onthouden van:

a. beschadiging en/of verontreiniging van de bus;

b. het gebruik van alcoholhoudende dranken, tenzij met uitdrukkelijke toestemming zijdens Montefeltro en/of de feitelijke vervoerder c.q. bestuurder, alsmede het gebruik van verdovende middelen;

c. het aanraken van noodvoorzieningen, zoals nooddeur en noodluik;

d. het roken;

e. het op enigerlei wijze hinderen van het personeel in de uitoefening van zijn taak;

f. het veroorzaken van hinder en overlast voor medeklanten of weggebruikers, waaronder het morsen van (hete) drank.

 

5.2.

Montefeltro en/of de feitelijke vervoerder c.q. bestuurder is bevoegd verder vervoer aan de klant te (doen) ontzeggen en hem te (doen) gelasten de bus onmiddellijk te verlaten, indien de klant in strijd handelt met de hiervoor onder 9.1 vermelde verplichtingen.

 

5.3.

De klant is voorts gehouden de veiligheidsgordels voor zover aanwezig tijdens het rijden te bevestigen, bij het vervoer van kinderen tot 12 jaar zijn de begeleiders verantwoordelijk voor het bevestigen van de veiligheidsgordels, voor zover aanwezig, tijdens het rijden, alle voor de reis noodzakelijke reisdocumenten, zoals onder meer paspoort en visum, bij zich te dragen, tijdig aanwezig te zijn voor het vertrek en ook steeds tijdig weer aanwezig te zijn voor het vertrek bij tussenstops. Ingeval het niet beschikken over de noodzakelijke documenten respectievelijk het niet-tijdig aanwezig zijn of de niet tijdige terugkeer van de klant tot vertraging van betekenis kan leiden is de Montefeltro en/of de feitelijke vervoerder c.q. bestuurder bevoegd het vervoer respectievelijk de reis ten aanzien van deze klant niet verder uit te voeren, zonder dat de opdrachtgever of de klant ter zake aanspraak heeft op enige schadevergoeding of restitutie van de ritprijs of reissom.

 

5.4.

Onverminderd hetgeen hiervoor is bepaald onder 5.1 tot en met 5.3 is de opdrachtgever respectievelijk de klant gehouden aan de Montefeltro en/of de feitelijke vervoerder c.q. bestuurder de schade te vergoeden die deze eventueel heeft geleden en nog zal lijden doordat de klant in strijd heeft gehandeld met een van de hiervoor vermelde verplichtingen.

 

Artikel 6: Betaalwijzen

6.1.

De volgende betaalwijzen zijn mogelijk:
Boeking c.q. reservering via de website van UIT-JE AUTO: MasterCard Creditcard, VISA Creditcard en iDEAL;

 

Artikel 7: Totstandkoming van de overeenkomst

7.1.

Een overeenkomst komst slechts tot stand indien en voor zover Montefeltro een overeenkomst schriftelijk of per email bevestigt dan wel indien door Montefeltro uitvoering aan de overeenkomst wordt gegeven.

 

7.2.

De administratie van Montefeltro geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de tussen Montefeltro enerzijds en de klant anderzijds tot stand gekomen overeenkomst.

 

7.3.

Montefeltro behoudt zich het recht voor om gedurende de periode waarin er door de klant geen volledige betaling van hetgeen aan Montefeltro verschuldigd is, heeft plaatsgevonden, het ticket c.q. de tickets dat onderdeel uitmaakt van respectievelijk die onderdeel uitmaken van de overeenkomst, onder zich te houden.

 

7.4.

Montefeltro behoudt zich te allen tijde het recht voor om zonder opgave van reden een geplaatste boeking c.q. reservering te weigeren c.q. ongedaan te maken. Montefeltro zal de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van de betreffende weigering c.q. ongedaanmaking. Indien Montefeltro besluit om een geplaatste boeking c.q. reservering te weigeren c.q. ongedaan te maken, is Montefeltro op geen enkele wijze gehouden om enige schadevergoeding aan de klant te voldoen.

 

7.5.

Indien de klant niet binnen 8 uur na de aangegeven aankomsttijd van de parkeerperiode is gearriveerd in de parkeeraccommodatie wordt de boeking als “no-show” geregistreerd. Er zal geen restitutie van reeds betaalde gelden plaatsvinden.

 

Artikel 8: Wijziging van de overeenkomst

8.1.

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten diensten te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

 

8.2.

Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Montefeltro zal de klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

 

8.3.

Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, dan komen deze voor rekening en risico van de klant. Montefeltro zal in dat geval de klant hierover zo spoedig mogelijk inlichten.

 

8.4.

In afwijking van lid 3 van dit artikel zal Montefeltro geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Montefeltro kunnen worden toegerekend.

 

8.5.

Annuleren van een gemaakte boeking op de website www.uitjeauto.nl is niet mogelijk.

 

8.6.

Wijzigen van een gemaakte boeking is altijd mogelijk. Indien de wijziging uiterlijk 5 dagen voor de aankomstdatum plaatsvindt, worden er geen kosten in rekening gebracht. Binnen 5 dagen kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend indien de aankomstdatum wordt aangepast.

 

Artikel 9: Tickets

9.1.

De door Montefeltro geleverde tickets zijn en blijven eigendom van Montefeltro en worden door Montefeltro aan de klant geleverd onder de voorwaarden dat het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Montefeltro nimmer is toegestaan:

·       De tickets door te verkopen aan derden dan wel de tickets op enige andere wijze op commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken;

·       De tickets in commerciële uitingen - op welke wijze dan ook - aan te bieden dan wel op andere wijze te refereren aan de tickets.

 

9.2.

Montefeltro behoudt zich te allen tijde het recht voor om reserveringen te weigeren van klanten waarvan het vermoeden bestaat, dan wel is gebleken dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan bovenstaand verbod.

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1.

Montefeltro is niet aansprakelijk voor enigerlei, direct of indirecte materiële of immateriële schade hoe ook genaamd, die de klant of een derde lijdt in verband met of voortvloeiende uit met Montefeltro gevoerde onderhandelingen, met Montefeltro aangegane overeenkomst, een fout, tekortkoming of verzuim van Montefeltro, een door Montefeltro gedaan beroep op overmacht of een door Montefeltro verleende dienst of door welke (andere) oorzaak dan ook, tenzij:

a.Montefeltro ter zake de schade verzekerd is en die verzekering tot uitkering overgaat; in dat geval is de aansprakelijkheid in totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder die verzekering wordt uit betaald;

b.De klant of de betreffende derde aantoont dat de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Montefeltro.

 

10.2.

In alle gevallen waarin Montefeltro een beroep op het in dit artikel bepaalde toekomt, kunnen eventuele aangesproken werknemer(s) en/of door Montefeltro ingeschakelde derde(n) waaronder doch niet uitsluitend: de feitelijke vervoerder c.q. bestuurder en/of de eigenaar c.q. beheerder van de parkeeraccommodatie eveneens een beroep daarop doen, al was het in het artikel bepaalde door de betrokken werknemer(s) en/of door Montefeltro ingeschakelde derde(n) bedongen.

 

10.3.

Montefeltro is niet verantwoordelijk voor en verleent geen enkele garantie voor de kwaliteit en inhoud van de parkeeraccommodatie en/of het vervoer van en de gang van zaken in en rondom de parkeeraccommodatie en/of het vervoer en aanvaardt terzake geen enkele aansprakelijkheid.

 

10.4.

Montefeltro is niet aansprakelijk voor het ontstaan van schade door het missen van een aansluiting op eigen of andere vervoermiddelen.

 

10.5.

Montefeltro kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal veroorzaakt aan de Klant tijdens het gebruik van de parkeeraccommodatie en/of het vervoer, en/of het vervoer van en naar een eventuele eindbestemming.

 

10.6.

Indien en voor zover Montefeltro ten gevolge van overmacht geheel of gedeeltelijk niet aan haar verplichtingen jegens de Klant kan voldoen zal de overeenkomst zijn ontbonden, zonder dat enige partij daaraan enig recht tot schadevergoeding kan ontlenen. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende maatregelen zowel van binnenlandse en buitenlandse overheden, overlijden van één of meer leden van het Koninklijk Huis, brand, stakingen, falen van en schade aan apparatuur- en apparatuur-besturingssystemen, stremming/staking van vervoer, overstroming, uitsluitingen, sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden zowel in binnen- als in buitenland, ten gevolge waarvan naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer van Montefeltro verlangd kan worden. Montefeltro heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhinderd, intreedt nadat Montefeltro haar verplichtingen had moeten nakomen.

 

10.7.

Montefeltro aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies van de tickets door de klant door welke oorzaak dan ook.

 

10.8.

Montefeltro aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de koop en levering van tickets die niet plaatsvinden bij Montefeltro noch voor overeenkomsten die, al dan niet op verzoek van de klant, niet geheel worden afgewikkeld door Montefeltro en waarbij een derde al dan niet rechtstreeks betrokken is.

 

10.9.

Montefeltro is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Montefeltro is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Montefeltro kenbaar behoorde te zijn.

 

10.10.

Montefeltro aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten en/of onjuiste informatie op de website van UIT-JE AUTO. 

 

10.11.

Gedurende de gehele reserveringsperiode van aanvraag tot en met ontvangst van het ticket, kan Montefeltro niet aansprakelijk worden gesteld voor welke vorm en mate van schade dan ook. Hieronder vallen ook alle vormen van schade en verlies die veroorzaakt worden door onjuiste en/of gedeeltelijk onjuiste informatie die op de UIT-JE AUTO internetsite wordt weergegeven en/of het niet of gedeeltelijk niet functioneren van elk onderdeel van deze internetsite.

 

10.12.

De klant vrijwaart Montefeltro voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan de klant toerekenbaar is.

 

10.13.

Montefeltro is niet aansprakelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade door of bij verhindering van en/of vertraging bij het bezoeken van een event of andere eindbestemming met als reden bijvoorbeeld doch niet uitsluitend: file, weersomstandigheden en/of alle gevallen van overmacht.

 

10.14.

Ingeval Montefeltro rechtens aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door dood of letsel van de klant ten gevolge van een ongeval dat in verband met en tijdens het vervoer aan de klant is overkomen, en/of schade veroorzaakt door geheel of gedeeltelijk verlies dan wel beschadiging van diens bagage, ontstaan tijdens het vervoer, en de exoneratie zoals opgenomen in artikel 10.1 geen stand houdt, dan is de aansprakelijkheid voor deze schade, behoudens - kort gezegd - in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Montefeltro zelf, op grond van artikel 8:1157 BW beperkt tot de bij of krachtens de op grond van dit wetsartikel uitgevaardigde algemene maatregel van bestuur bepaalde bedragen. Montefeltro is niet aansprakelijk in geval van verlies van of beschadiging van geldstukken, verhandelbare documenten, goud, zilver, juwelen, sieraden, kunstvoorwerpen of andere zaken van waarde.

 

Artikel 11: Intellectuele eigendomsrechten

11.1.

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam, het beeldmerk, en de eventuele tekst en (reclame)muziek van UIT-JE AUTO alsmede met betrekking tot de door UIT-JE AUTO gehanteerde bedrijfsformule in het algemeen berusten bij Montefeltro B.V. Het is de klant niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Montefeltro B.V.

 

11.2.

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam van het event, de locatie, de vervoerder, beeldmerken en dergelijke berusten bij de oorspronkelijke rechthebbenden. Het is de klant niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de betrokken rechthebbenden.

 

Artikel 12: Aanvullende bepalingen

12.1.

Indien enig artikel in deze algemene voorwaarden of enig onderdeel van de overeenkomst te eniger tijd nietig mocht zijn, dan wel vernietigd mocht worden, dan blijven de algemene voorwaarden van de overeenkomst voor het overige in stand. Partijen zullen alsdan voor de nietige c.q. vernietigde passage een regeling treffen die de bedoelingen die partijen met de overeenkomst en de onderhavige algemene voorwaarden hadden, het dichtst benadert.

 

12.2.

Aanvullingen of wijzigingen van de overeenkomst c.q. deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden.

 

12.3.

Eventuele klachten van klanten naar aanleiding van de door Montefeltro geleverde diensten dienen schriftelijk gemeld te worden aan de afdeling klantenservice van Montefeltro, welke zorgdraagt voor de afhandeling binnen een redelijke termijn welke de duur van zes weken na datum poststempel niet zal overschrijden. De klantenservice is te bereiken via:

Montefeltro B.V.
Grunerielaan 29
2343 AK Oegstgeest

 

12.4.

Op alle rechtsverhoudingen tussen Montefeltro en de klant is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomst betreffende Roerende Zaken van 1980 (Weens Koopverdrag) is nadrukkelijk uitgesloten.

 

12.5.

Alle geschillen welke naar aanleiding van de reservering, de overeenkomst en/of de onderhavige algemene voorwaarden tussen partijen mochten ontstaan, zullen voor zover zij de bevoegdheid van de Rechtbank Sector Kanton te boven gaan, worden onderworpen aan het oordeel van de Rechtbank te Den Haag, tenzij enige dwingende wettelijke bepaling zich hiertegen verzet.

 

12.6.

Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

12.7.

In alle gevallen waarin Montefeltro een beroep op hetgeen in de onderhavige algemene voorwaarden is bepaald c.q. opgenomen, toekomt, kunnen eventuele aangesproken werknemer(s) en/of door Montefeltro ingeschakelde derde(n) waaronder doch niet uitsluitend: de feitelijke vervoerder c.q. bestuurder en/of de eigenaar c.q. beheerder van de parkeeraccommodatie eveneens een beroep daarop doen, al was het in de deze algemene voorwaarden bepaalde door de betrokken werknemer(s) en/of door Montefeltro ingeschakelde derde(n) bedongen.

 

Montefeltro B.V., Grunerielaan 29, 2343 AK Oegstgeest, BTW NL8050.19.145.B02

071 5150684 KvK 27159661, info@montefeltro.nl

 

Download hier de algemene voorwaarden in PDF